S T A R S H I P P I N G C A R G O L I K E S

Loading

Office Address
128/116 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Email Address
starshipping.cs@gmail.com
Phone Number
061 395 5455
Contact Us

ข่าวสาร

DEMURRAGE CHARGE/ DETENTION CHARGE

Demurrage และ Detention เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการขนส่งทางเรือแบบ FCL ซึ่งจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยสายเรือ แต่ละสายเรือจะมีตู้คอนเทนเนอร์ไว้ให้บริการ ดังนั้น ทางสายเรือจึงต้องมีกำหนดระยะเวลาให้กับผู้รับบริการว่า จะใช้ตู้คอนเทนเนอร์ ได้กี่วันเมื่อตู้คอนเทนเนอร์มาถึงท่าเรือแล้ว ซึ่งกำหนดระยะเวลานี้ เรียกว่า Demurrage และ Detention

โดยปกติสายเรือจะให้ Free time ของ Demurrage ประมาณ 3-5 วัน และ Detention ประมาณ 3-5 วันเช่นกัน หากเกินกำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เรียกว่า

– Demurrage Charge คือ ค่าเสียเวลาที่ไม่ได้นำตู้คอนเทนเนอร์ออกจากท่าเรือตามเวลาที่กำหนด(ระยะเวลาที่กำหนดให้นำตู้สินค้าออกจากท่าเรือ)

– Detention Charge คือ ค่าเสียเวลาที่คืนตู้คอนเทนเนอร์ให้กับสายเรือไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด(ระยะเวลาทีกำหนดให้คืนตู้สินค้าเปล่าหลังจากนำตู้สินค้าออกจากท่าเรือ)

แนวทางป้องกันค่าใช้จ่าย Demurrage Charge/ Detention Charge

กรณีนำเข้า

  1. ขอ free time กับทางสายเรือเพิ่ม เราสามารถแจ้งกับ Freight forwarder ที่จะทำการจองเรือให้กับเรา ว่าต้องการ Free time กี่วัน สำหรับ Demurrage / Detention ต้องแจ้งก่อนจองเรือนะครับ แต่จะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของสายเรือด้วยครับ
  2. วางแผนการเคลียร์สินค้า และการขนส่งหลังเคลียร์ หลายครั้งที่ค่าใช่จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องมาจาก การติดขัดในขั้นตอนการเคลียร์สินค้า ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ยังคงค้างอยู่ที่ท่าเรือจนเกินกำหนดเวลาที่สายเรือกำหนด ดังนั้นการจะป้องกัน ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จึงต้องเริ่มที่จัดเตรียมเอกสารต่างๆสำหรับการเคลียร์ให้พร้อมครับ
  3. วางแผนและเลือกตารางเรือที่มาถึงไทยโดย ไม่ติดวันหยุดยาว ผู้นำเข้าสามารถวางแผนร่วมกับ Freight forwarder เลือกตารางเรือที่จะถึงไทยโดยไม่ติดวันหยุดยาว เพราะศุลกากรจะหยุดเช่นกันทำให้เคลียร์ของออกไม่ได้ครับ

กรณีส่งออก

ผู้ส่งออกต้องเลือกตารางเรือที่เหมาะสมกับการโหลดสินค้าเข้าตู้ และระยะเวลาการขนส่งภายในประเทศ ซึ่งควรปรึกษากับ Freight forwarder ที่ทำการจองเรือให้ช่วยเช็ค กำหนดการ และวันเวลา การรับตู้ และการคืนตู้ เพื่อเราจะได้ดำเนินการใด้ตามกำหนดเวลา