S T A R S H I P P I N G C A R G O L I K E S

Loading

Office Address
128/116 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Email Address
starshipping.cs@gmail.com
Phone Number
061 395 5455
Contact Us

ข่าวสาร

ส่งออกผลไม้ไทยมาแรง ... ฝ่า COVID-19

สินค้าส่งออกในปี 65 ผลไม้ถือว่ามีบทบาทสำคัญในหมวดสินค้าเกษตรส่งออกของไทย เห็นได้จากปี 2564 แม้การส่งออกข้าวไทยเริ่มชะลอตัว...

7 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก ที่ผู้ประกอบการต้องรู้?

มีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยได้เลือกใช้บริการนำเข้าสินค้า (Import) จากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน...

นำเข้าส่งออกติดเรื่องใบอนุญาต ต้องติดต่อหน่วยงานใด ?

เนื่องจากสินค้าบางประเภทเป็นสินค้าควบคุม ดังนั้นการนำเข้า/ส่งออก จึงต้องได้รับอนุญาตก่อนนำเข้าหรือส่งออก มีหน่วยงานอะไรบ้างที่รับผิดชอบ...

Phytosanitary certificate

Phytosanitary certificate : PC คือ ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ออกให้เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ส่งออกปลอดจากแมลงศัตรูพืช และเป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง...

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในการนำเข้า

ปกติแล้วการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ผู้นำเข้ามีหน้าที่ต้องชำระภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่จะมีสินค้าบางประเภทที่จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษี VAT) ข้อมูลจากเว็บกรมศุลฯ ใด้ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ไว้ดังนี้...